Board of EducationBoard Members

   
  Charles Day, President 
   
Marjorie Schiff, Vice President 
   

Janet Harckham, Board Trustee 
   
Jeff Holbrook, Board Trustee
   
Richard Stone, Board Trustee
   
  Stephanie Tobin, Board Trustee
   
  Peter Treyz, Board Trustee 
   
  Jacob Goldstein, Student Board Member